Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Wie sei ech druff kumme

Do müss ech mol zerecke geh e de Schülzeit e Aldorf. Domols wór de Armin Jakobi (Schreinersch Armin) de änzije dár Platt e de Schüle gesproche hott. Die annere Känne ho hie und do zwor Platt dehäme mirrekräje, awwer se hos sálwer nit gesproche. Genauso wór dos bei mer. Ech ho alles verstanne und mei Állern ho sech engernanner Platt engerhale, awwer se ho nit mit mer Platt gesproche. Nür Hochdeutsch ! Däswáje es bei mer des Platt nit vó Ófank ó dränn gewást. Platt wór ö nit "schick" ! S'gab genünk, die gesát ho, dess Platt nitt sei müss. Un sö wór dos wahrscheinlich bei veele Känne e mämm Aler. Des Platt es also klä gemócht worn. Sö ess es allmählich ö ausm Sprachgebrauch verschwunne. Es gitt nitt mee veel vó de jengere Generation, dies noch schwátze kinn !

Ech sálwer hos ärscht wirrer gesproche, wie ech vó Hamburch hie renger kam. Uff de Sparkasse wór ech nämlich e Hulzhause, Leise un Bárghowe egesaast un wór unfreiwillig domirre konfrontiert. Sö ho ech langsam des Platt spráche wirrer gelernt. Beim Tennis ho ech ö zwä Mann, mit dár ech mech Platt engerhale. Irjendwann ho ech mer gedoocht, dess doss Platt langsam ausstärwet, weil känner mee es sprecht. Doch zü dár Zeit kam dos Alderfer Dorfbüch raus. Do worn scheene Berichte dränn un es kam mer die Idee ne Seire dofó zü mache. Doss ess awwer scho wirrer 4 Johr hár.

Nü endlich ho echs mo e de Tat ümgesaast. Sicherlich gitts hie un do Verbesseringe, awwer ech ho äfach mo druff lös geschräwwe.

Fehl Spass debei winscht Engelängersch Manni